Wijzigingen in de Wet Werk en Zekerheid

Op 1 januari 2015 zijn de volgende wijzigingen van kracht bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst:

 • bij een contract van 6 maanden of meer moet uiterlijk 1 maand voor de einddatum schriftelijk worden medegedeeld of het contract wel of niet verlengd wordt; bij het niet tijdig aanzeggen is de werkgever een bedrag verschuldigd; (maximaal 1 maandsalaris)
 • bij contracten voor maximaal 6 maanden mag geen proeftijd meer worden bedongen;
 • concurrentiebeding mag alleen in bijzondere omstandigheden worden opgenomen in het contract. Werkgever mag alleen bij gemotiveerde zwaarwegende bedrijfsbelangen nog een dergelijk beding opnemen.
Op 1 juli 2015 komen daar de volgende zaken m.b.t. de ketenbepaling (meerdere contracten achter elkaar) nog bij:

 • maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd, maar de totale periode van de contracten mag maar maximaal 2 jaar bedragen (was 3 jaar);
 • de telling van het aantal contracten kan opnieuw beginnen doordat de werknemer 6 maanden uit dienst is geweest (was 3 maanden);
 • de nieuwe regels gelden slechts voor zover er een contract wordt gesloten op of na 1 juli 2015;
 • voor werknemers jonger dan 18 jaar die maximaal 12 uren per week werken, geldt bovenstaande niet. De ketenbepaling start exact op de 18e verjaardag.

Op 1 juli 2015 zijn de volgende wijzigingen van kracht bij ontslag:
 • ontslag om bedrijfseconomische redenen en om langdurige arbeidsongeschiktheid gaan altijd via het UWV, om andere redenen via de kantonrechter;
 • werkgever en werknemer kunnen nog wel samen overeenkomen het dienstverband te beëindigen, echter kan de werknemer zo’n overeenkomst binnen 14 dagen alsnog herroepen;
 • als u de werknemer ontslaat zonder toestemming UWV en zonder instemming van de werknemer, kan hij de opzegging laten vernietigen, of via de kantonrechter een vergoeding eisen;
 • als UWV uw verzoek afwijst, kunt u nog naar de kantonrechter. Omdat de kantonrechter dezelfde criteria hanteert, zal dit zelden tot een andere oplossing leiden;
 • als UWV instemt met uw verzoek kan de werknemer binnen 2 maanden alsnog naar de kantonrechter.
Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding per 1 juli 2015

Wat vroeger ontslagvergoeding heette, wordt nu transitievergoeding genoemd. De vergoeding is bedoeld voor de werknemer om in te zetten in zijn zoektocht naar nieuw werk. Na een dienstverband van 2 jaar heeft iedere werknemer die ontslagen wordt recht op zo’n transitievergoeding.
 • De vergoeding is maximaal € 75.000 of, indien hoger jaarsalaris, maximaal een jaarsalaris.
 • De vergoeding is een/derde maandsalaris per gewerkt jaar, vanaf het 11e jaar is dit een half maandsalaris per gewerkt  jaar.
Er geldt een overgangsregeling tot 1 januari 2020:
 • Voor werknemers die op het moment van ontslag 50 jaar of ouder zijn, is de vergoeding vanaf het 11e dienstjaar een heel maandsalaris per gewerkt jaar. (dit geldt niet voor kleine bedrijven met 25 of minder werknemers)
 • Voor kleine bedrijven (minder dan 25 werknemers) gelden aangepaste regels m.b.t. de berekening van de transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Zij mogen de ingangsdatum van het dienstverband op 1 mei 2013 zetten voor de berekening van de transitievergoeding.
Wijzigingen m.b.t. WW-uitkering

Vanaf 1 januari 2016 gaat de WW uitkering geleidelijk terug van maximaal 38 naar 24 maanden.

(klik hier om terug te gaan naar "nieuws")


Website door Buro TARGET